Jeeves ERP V5 - En stor innovation för användaren

Jeeves har i många år haft en stark position som det affärssystem som mer än något annat på marknaden ”levererar för innovation och förändring i företag”. Starka trender som gjort att allt fler väljer Jeeves är behovet av ökad systemflexibilitet för att få stöd vid förändring av processer, krav på kortare time-to-market, behov av ökad automatisering och bättre stöd för visibilitet och tracking genom olika försörjningskedjor.

Jeeves ska fortsätta att vara det mest inno­vations- och förändringsvänliga affärs­systemet, men i och med lanseringen av Jeeves ERP version 5 på höstens Jeeves Xperience läggs en ny dimension till be­greppet innovation. Många av nyheterna i Jeeves ERP 5 innebär nämligen att Jeeves realiserar det vi kan kalla ”inno­vation för människan”. Det kanske mest påtagliga exemplet på det är att den nya versionen innehåller en Mobil klient som gör det mycket enklare att komma åt systemet oavsett var man befinner sig. Ett nytt användargränssnitt gör också att använ­darupplevelsen lyfts till en betydligt högre nivå. Ny­heterna i version 5 är så många att det är den mest omfattande releasen som Jeeves släppt på många år. Då är det värt att notera att Jeeves ERP version 4 inne­höll mer än 1750 kundrivna förbättringar.

Strömmen av nyheter från Jeeves har varit intensiv de senaste två åren. Satsningen på en egen kon­sultorganisation, lanseringen av Jeeves ERP Cloud och den nya användarbaserade licensmodellen Jeeves ERP Core, där all grundfunktionalitet inklu­deras, är några exempel. Årets stora nyhet är alltså lanseringen av Jeeves ERP version 5, och Magnus Grönvik som är Director Product Management på Jeeves menar att den nya versionen har utvecklats med ett bredare kunddrivet perspektiv jämfört med tidigare.

”Jag skulle vilja säga att många av nyheterna i version 5 är resultatet av att vi ytterligare vässat den kundcentrerade produktstrategi som vi alltid arbe­tat efter och där vi levererar funktioner som våra kunder efterfrågar. Det vi gjort nu är att tydligare integrera användarnas behov i strategin. Mer mo­bilitet och större användarupplevelse är önskemål från många kunder och det är därför väldigt roligt att vi verkligen kan svara upp mot önskemålen med version 5. Med Jeeves Mobila klient kan vi erbjuda ett fantastiskt verktyg för alla kunder som vill skapa tillgång till affärssystemet för alla medarbetare oav­sett var de är någonstans. En viktig fördel är att alla makron och avancerade inställningar som gjorts i Jeeves ERP:s vanliga användarklient är direkt tillgängliga i klienten”, förklarar Magnus.

Kunderna har en nyckelroll i ”Feature Teams”

Magnus är övertygad om att den mobila klienten kommer att fånga mångas intresse på Jeeves Xpe­rience, men han vill också lyfta fram andra viktiga nyheter i den nya releasen. Hit hör en helt ny produktkonfigurator som gör det enkelt att konfi­gurera, simulera och slutligen göra ändringar direkt i Jeeves. Han vill också lyfta fram den nya desktop­klienten som gör det enklare för användarna att få överblick över funktioner, processer och aktuella arbetsuppgifter. Jeeves ERP version 5 erbjuder också bättre rapportmöjlig­heter och givetvis en flora av funktionsförbättringar och nya funktioner i systemets olika moduler.

En kundriven utveckling kräver kundnära relatio­ner och medverkan från kunderna i utvecklingsar­betet. Jeeves har utvecklat formerna för detta och arbetar betydligt mer kundnära idag jämfört med tidigare. Mycket av allt det nya är ett resultat av en utvecklingsstrategi där ”101 features” varit en del och där målet varit att utveckla 101 nya funktioner som efterfrågats av såväl kunder som Jeeves kon­sulter. Magnus Grönvik vill också lyfta fram den stora betydelse ett antal ”Feature Teams” haft för utvecklingen av version 5.

”Feature teams är ett nytt sätt att samarbeta med kunderna i vår utvecklingsprocess och det är gläd­jande att så många av våra kunder engagerar sig och värdesätter ett nära samarbete. Att vi arbetar i kundnära team är viktigt då det hela tiden växer fram nya teknik- och marknadstrender som vi mås­te hjälpa kunderna att möta. Det gör vi genom att ständigt utveckla Jeeves ERP och göra det med ett kundnära perspektiv. Erfarenheterna av att arbeta i Feature Teams är så positiva och jag hoppas vi kan utveckla samarbetsformen ytterligare inför framtida releaseversioner”, avslutar Magnus.